Top 10 Motivational Quotes of Swami Vivekananda

Boost your motivation with the Top 10 Success and Motivational Quotes of Swami Vivekananda in Marathi! Dive into the wisdom of this iconic spiritual leader as we present a curated collection of his powerful quotes that will inspire and drive you towards success. Elevate your mindset with these profound teachings, uniquely crafted to uplift and guide you on your journey. Immerse yourself in the wisdom of Swami Vivekananda, now available in Marathi, and let these transformative quotes fuel your aspirations. Explore the path to success through the lens of his timeless words, making this collection an invaluable resource for those seeking motivation in the Marathi language. Discover the essence of Swami Vivekananda’s teachings and propel yourself towards greatness today!

Facebook
WhatsApp

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In
Marathi (मराठी)

"एक कल्पना घ्या, ती एक कल्पना तुमचे जीवन बनवा, त्याचा विचार करा, त्याचे स्वप्न पहा. मेंदू, स्नायू, मज्जातंतू आणि तुमच्या शरीराचा प्रत्येक भाग त्या कल्पनेने परिपूर्ण होऊ द्या आणि इतर सर्व कल्पना सोडा. हाच यशाचा मार्ग आहे."

motivational quotes

"तुमच्या जीवनात जोखीम घ्या, जर तुम्ही जिंकलात तर तुम्ही नेतृत्व करू शकता ! आणि हरलात तर मार्गदर्शन करता येईल !"

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

"उठा ! जागे व्हा ! आणि ध्येय गाठेपर्यंत थांबू नका."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

"विश्वातील सर्व शक्ती आधीच आपल्या ठायी आहेत. आपणच डोळ्यांसमोर हात ठेऊन रडतो की अंधार आहे."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

"जेव्हा एखादी कल्पना उच्च पातळीवर आपले मन व्यापते तेव्हा तिचे वास्तविक शारीरिक किंवा मानसिक स्थितीत रूपांतर होते."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

"तुमच्याकडे जे आहे आणि तुम्हाला ते द्यायचे आहे ते द्या; त्यावर काहीही विचारू नका आणि त्या बदल्यात काहीही घेऊ नका. ते तुमच्याकडे फिरून परत येईल पण आता त्याचा विचार करू नका."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

"तुम्हाला तुमची चांगली वर्तवणुक आतून बाहेरून वाढवावी लागेल. कोणीही तुम्हाला शिकवू शकत नाही, कोणीही तुम्हाला आध्यात्मिक बनवू शकत नाही. कारण तुमच्या आत्म्याशिवाय दुसरा गुरु नाही."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

"इतरांकडून जे काही चांगले आहे ते शिका, परंतु आपल्या स्वत:च्या मार्गाने ते अमलात आणुन त्यांचा अंगीकार करा. उगीच इतरां सारखे बनू नका."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

जेव्हा तुम्हाला एका दिवसात कोणतीही समस्या येत नाही तेव्हा तुम्ही खात्री बाळगू शकता की तुम्ही चुकीच्या मार्गाने प्रवास करत आहात."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)

"कशाचीही भीती बाळगू नका. तुम्ही अद्भूत कार्य कराल. हीच निर्भयता आहे जी एका क्षणातही स्वर्ग मिळवून देते."

Top 10 Success, Motivational Quotes of Swami Vivekananda In Marathi (मराठी)
Facebook
WhatsApp
Top